اصول زی وی سی در جذب سرمایه

/
جذب سرمایه برای یه پروژه به خودی خود هدف نیست بلکه ابزاری برای مو…

اصول زی وی سی در منتورینگ

/
اگه حوصله مواجهه با چالشهای زیاد رو نداری کلا بیخیال راه اندازی …

زی وی سی در شمال

/
هر روز که بیشتر از فعالیت من در تهران میگذره میبینم دارم چیزهایی ر…

سرمایه خوب-سرمایه بد

/
تجربه چندین سال فعالیت در عرصه سرمایه گذاری خطرپذیر و استارتاپ داری …